Оперативни програми


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
На 15.10.2021г. ДРЯНОВО ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-
2.089-1712-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с
оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
Общата стойност на проекта е 50 000 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 50 000 лв. европейско финансиране и 0 лв. национално
съфинансиране.
Продължителност на проекта: 3 месеца.
Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за ДРЯНОВО ЕООД
за справяне с последиците от пандемията COVID-19